เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศัพท์ 084-874-0575

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพัก ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพัก ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ     และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ      โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ซื้อวัสดุสนับสนุนในการผลิตภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุสนับสนุนในการผลิตภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการประชุม สพจ.ประจำเดือน

วาระการการประชุม สพจ.ประจำเดือน