ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

***แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

***คู่มือ/แนวทาง/คำสั่ง/คำแนะนำ/ข้อสั่งการ

***ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา

***ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

***กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

***พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540***

***รวมประกาศ ประกวด คู่มือ หนังสือสั่งการ อื่นๆ พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด***

***หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด***

(Visited 1 times, 1 visits today)