แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

  1. แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

  2. การประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  3. มท.0404.3/ว 3027 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)