โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

https://drive.google.com/drive/folders/1exNHyU1qvkMZC_t1jVtxxKR-p3jaE7zq?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)