@ ร้อยเอ็ด @ คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 1

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 1 ณ บ้านดอนแดง่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ โดยมี นายอำเภอเชียงขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องบ้านดอนแดงให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)