@ ร้อยเอ็ด @ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๙

จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทผลิตผลิตที่คัดสรร มี ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) อาหาร ๒) ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ๓) ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๔) เครื่องดื่ม ๕) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา คุณสมบัติของผู้เข้าคัดสรร 1. เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในการลงทะเบียนผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ OTOP ปี 57-58 ของจังหวัด หรือ กทม. 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ OTOP ปี 57-58 และ 3. ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตาม ที่กฎหมายกำหนด เช่นองค์การอาหารและยา( อย.) และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, Q-mark, GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)