@ ร้อยเอ็ด @ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2 บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ โดยมีนายอานพ ศรีบุญลือ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องบ้านมะหรี่ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกิจกรรม อย่างอบอุ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)