การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (คสป.) ครั้งที่ 1/2563

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ek3e4lOAAtWGU6wOHbGJz9s9s_Ht-Hni?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)