กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางราณี วงศ์ลุน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางวาทินี น้ำยาทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

นางสาวนันทศัย จันทรประทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

นายภัคพล พลศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกสรรค์ มลาเช็ค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัณฐญา สีทับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิมพัตร สุทธิประภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัสรดา พลคำมาก

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)