ผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565-2566

  • ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด

  • การมอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกมีความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก

(Visited 1 times, 1 visits today)