ผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565-2566

2565-2566.jpg
  • ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งผู้แทนส2.jpg

  • การมอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกมีความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกประกาศผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งผู้แทนส.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)