คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

09 07 64 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

09 07 64 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด แปลงครัวเรือนต้นแบบนายประมวล ศรีฮาด ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย โดยนางลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยทีมพัฒนากร และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมต้อนรับและสนับสนุนการติดตามในพื้นที่แปลงฯ

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กิจกรรม “มหกรรมนวัตกรรมข้าวหอมมะลิอาเซียน” ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ดำเนินงานการประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค

” @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ” วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด