คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ธวัชบุรี โพธิ์ชัย การพิจาราณาการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประเกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)

(30/09/2565)

การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการาบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(30/09/2565)