คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

พนมไพร การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

(01/02/2566)