หนังสือถึงอำเภอ

การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(27/06/2565)

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

(24/06/2565)