หนังสือถึงอำเภอ

การดำเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โครงการ “สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”

(09/07/2564)