จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพัก ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(09/09/2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(26/08/2565)

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงจอดรถ โรงเก็บพัสดุ และก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(22/08/2565)

ซื้อวัสดุสนับสนุนในการผลิตภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(04/11/2564)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/08/2564)

ประกวดราคาจ้างจัดทำวัสดุจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดงาน กิจกรรม เสริมสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนวัสดุจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๔๐ ศูนย์ 20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/07/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด และจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ ๒.๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เสริมสร้าง เทคนิค ทักษะแก่ผู้ประกอบการผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด และจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/07/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกลุ่มแนวโน้มทิศทางการตลาด สร้างกลุ่ม Cluster และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/07/2564)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกลุ่มแนวโน้มทิศทางของตลาด สร้างกลุ่ม Cluster และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/07/2564)