ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นทีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (อำเภอสุวรรณภูมิ)

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสอบผู้ได้เลขประจำตัวสอบ 63010001-63010030 (ภาคเช้า) และ 63010031-63010060 (ภาคบ่าย) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสอบผู้ได้ลำดับเลขประจำตัวสอบ 63010061-63010090 (ภาคเช้า) และ 63010091-63010117 (ภาคบ่าย) โดยให้ผู้สอบภาคเช้าเข้ารายงานตัวภายในเวลา 07.30-08.30 น. และภาคบ่ายเข้ารายงานตัวเวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมแผ่นดินทอง ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจักถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดร้อยเอ็ด ...วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ชั้น 2 ตามลำดับเลขประจำตัวสอบ (ตามเอกสารแนบ

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดร้อยเอ็ด