ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สพอ.เกษตรวิสัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย (ศจพ.อ)

พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565