กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกวินทรา ทิพยชาติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ ไสยาสน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัชภิชา ชอบขาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรงค์พร มั่งมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายสุขสันต์ สุราอามาตย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอารีรัตน์ ชานาเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสุรัตน์ มุสิกสูตร

พนักงานขับรถยนต์

นางณัชจิรา อารีเอื้อ

พนักงานพิมพ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัฒนี ชัยบุรี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางละมัย สุบัน

พนักงานบริการทั่วไป

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวภีรญา ทองดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนัทธพงศ์ จิตคุ้ม

นิติกร

นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศุภสุดา สมหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรมณี บูรณะกิติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)