กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสาทิศ ไชยสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

นางณัฐสมน ธาตุคำภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)