กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

นายศักดา ศิวิแว่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยฯ)

(Visited 1 times, 1 visits today)