ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด:เตรียมกิจกรรม Kick Off การน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ ๒ ต่อเนื่อง รณรงค์ปลุกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย Covid -๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : ดำเนินกิจกรรม Kick Off การน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ ๒ ต่อเนื่อง รณรงค์ปลุกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย Covid -๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2565-2570”

สุวรรณภูมิ Kick Off กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID – 19 ประจำปี ๒๕๖๖

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ ) ร่วมกิจกรรมการสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการพลเมืองศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่ จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒)