ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร และโคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 (ปตท.ทางไปอำเภอโพนทอง หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

พช.ร้อยเอ็ด จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมงเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 บันทึกข้อมูลตามแบบที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการตรวจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: กิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566