ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ม!! ลงพื้นที่รับการตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 – 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด รับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 – 2565

พช.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด: ดำเนินกิจกรรม Kick off ระดับอำเภอ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอพนมไพร : ดำเนินกิจกรรม Kick Off การน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ ๒ ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย Covid -๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พช.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด: จัดกิจกรรม Kick Off ระดับอำเภอ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566