ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด (สตง.) ได้แจ้งเปิดตรวจการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งวดปีงบประมาณ 2564 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2565

พช. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕