ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตาม นโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อติดตามให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเงิน การคลัง แก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด