ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด (สตง.) ได้แจ้งเปิดตรวจการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งวดปีงบประมาณ 2564 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2565

พช. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

พช. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด