ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรเครือข่าย โคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัทไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ๗๖ จังหวัด (วันที่ ๒)

กรมการพัฒนาชุมชนจัดโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ๗๖ จังหวัด