ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕)

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด (สตง.) ได้แจ้งเปิดตรวจการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งวดปีงบประมาณ 2564 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2565

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด