ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร้อยเอ็ด ประชุมทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ขับเคลื่อนโครงการ 1 ล้านบาท ตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) เป็นประธานปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพลเรือนสามัญข้าราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด

พช.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเตรียมความพร้อมพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเปิดอนุสรณ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน นางจันทรา บุญลาด บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (สวน ป่า นา น้ำ) วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด