ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563  ระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ผ่านระบบการถ่ายทอดของกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้อง War Room ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  ครั้งที่ 6/2563

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นต่อยอด  OTOP  นวัตวิถี

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย ส่งเสริมการกระจายรายได้ในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด