ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด เชิดชูเกียรติโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ   และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช  2563  

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบ

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการนวัตกรรม “เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่คลังความรู้ Electronic : ROIET  MODEL

นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ประธานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563