ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร้อยเอ็ด พร้อม ศอช.จ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช.

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายภูสิต สมจิตต์ พ่อเมืองร้อยเอ็ด เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี2565

พช.ร้อยเอ็ด ลุยขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2564