ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชนาส  ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล ” ครั้งที่ 1/2564

พช.ร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.ร้อยเอ็ดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  กรมการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมค่านิยมองค์กรสู่การเป็นร้อยเอ็ดใสสะอาดก้าวย่างปี 2564

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม  2563  ครั้งที่ 12/2563