ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด”

จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โครงการ “สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด กิจกรรมย่อยที่ 2.4 อบรม เชิงปฏิบัติการ การขายของผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) รุ่นที่ 2

💠 ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมฯ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พ.ช.ร้อยเอ็ด”

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมฯ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พ.ช.ร้อยเอ็ด”