ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 6/2565

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕