วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง 3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
5.เจ้าพนักงาน ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6.เจ้าพนักงาน ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 7.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 8.พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 9.บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง 10.แม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง 11.เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 ตำแหน่ง 12.นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

บุคลากรตามภาระกิจ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1.อัจฉรา ทิพย์ทำมา ผอ.กลุ่มงานฯ
2.กวินทรา ทิพยชาติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3.อารีรัตน์ ขานนาเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4.ภัชภิชา ชอบขาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5.วราภรณ์ ไสยาสน์ จพง.ธุรการ ชง.
6.สุขสันต์ สุราอามาตย์ จพง.การเงินฯ ชง.
7.สุรัตน์ มุสิกสูตร พนักงานขับรถยนต์
8.ณัชจิรา อารีเอื้อ พนักงานพิมพ์ ฝ่ายอำนวยการ
9.ดารุวี ปิดถาระโพธิ์ จพง.ธุรการ ปง. ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
1.ชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.ณัฐสมน ธาตุคำภู นว.พช.ชก. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
3.วีระพงษ์ น้อยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1.ทวีสันต์ สุขเจริญ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.สมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.ศักดา ศิวิแว่น นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1.ราณี วงศ์ลุน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.นันทศัย จันทรประทักษ์ นว.พช.ชก. กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3.วาทินี น้ำยาทอง นว.พช.ชก. กลุ่มงานส่งเสริม
4.ภัคคพล พลศรี นว.พช.ชำนาญการ (กลุมงานสงเสริมฯ)
5.กัณฐญา สีทับ นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริม
6.พิมพัตร สุทธิประภา นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริม
7.เอกสรรค์ มลาเช็ค นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริม
8.ลภัสรดา พลคำมาก นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 20 times, 1 visits today)