วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (ณ เดือนพฤษภาคม 2559)

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3.หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง 4.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
6.เจ้าพนักงาน ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 7.เจ้าพนักงาน ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 8.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 9.พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

บุคลากรตามภาระกิจ

ฝ่ายอำนวยการ
1.ภารดี ประไม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2.วิลาสินี รองสุดใจ นว.พช.ชก. (นักจัดการทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ)
3.อารีรัตน์ ขานนาเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4.ภัชภิชา ชอบขาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5.วราภรณ์ ไสยาสน์ จพง.ธุรการ ชง. ฝ่ายอำนวยการ
6.สุขสันต์ สุราอามาตย์ จพง.การเงินฯ ชง. ฝ่ายอำนวยการ
7.สุรัตน์ มุสิกสูตร พนักงานขับรถยนต์
8.ณัชจิรา อารีเอื้อ พนักงานพิมพ์ ฝ่ายอำนวยการ
9.ดารุวี ปิดถาระโพธิ์ จพง.ธุรการ ปง. ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
1.คมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.ณัฐสมน ธาตุคำภู นว.พช.ชก. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
3.วีระพงษ์ น้อยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1.นิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.ชวลิต นำภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.ภัคพล พลศรี นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5.ฉวีวรรณ สุขจิต นว.พช.ปก. กลุ่มงานสารสนเทศ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1.นวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.นันทศัย จันทรประทักษ์ นว.พช.ชก. กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3.นิตยา พลเยี่ยม นว.พช.ชก. กลุ่มงานส่งเสริม
4.รัชนี พฤกษชาติ นว.พช.ชำนาญการ (กลุมงานสงเสริมฯ)
5.ยืนยง ขาวงาม นว.พช.ชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริม
6.สิทธิชัย เอียดจุ้ย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 20 times, 1 visits today)