โครงสร้าง/บุคลากร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 084 874 0575

นางราณี วงศ์ลุน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นางนิตยา พลยี่ยม

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นางสุภาวดี สมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)