โครงสร้าง/บุคลากร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 084 874 0575

นางราณี วงศ์ลุน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นางนิตยา พลยี่ยม

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นางณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นางสุภาวดี สมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)