โครงสร้าง/บุคลากร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

นางราณี วงศ์ลุน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสถาพร สินธุศิริ

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นางปราณี ดอนนอก

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นางสาวนิตยา พลขีดขิน

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)