ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 084 874 0575

นางราณี วงศ์ลุน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

0 81822 4346

นายชำนาญ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

0 8182 2436 4

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

0 8182 2436 6

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

0 8182 2431 9

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

0 8182 2437 2

นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

0 8182 2460 1

นางพิชญาภา สุทธิกวงษ์

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

0 8182 2437 5

นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

0 8182 2431 5

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

0 8182 2438 1

นางสุกัญญา วะเกิดเป้ง

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

0 8182 2460 8

นางนิตยา พลยี่ยม

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

0 8182 2437 6

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

0 8182 2439 1

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอจังหาร

0 8182 2437 9

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

0 8182 2439 6

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

0 8182 2459 6

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

0 8182 2463ิ 6

นางปรียาญ์ภัทร สิริมงคลกรณ์

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

0 8182 2426 1

นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

0 8182 2453 0

นายณรงค์ เปรียบนาน

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

0 8182 2438 3

นางประไพศรี อารีย์เอื้อ

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

0 8182 2439 7

นางสุภาวดี สมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

0 8182 2463 9

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

0 8182 2452 6

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

0 8182 2453 8

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

0 8182 2460 3

(Visited 29 times, 1 visits today)