โครงสร้าง/บุคลากร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 084 874 0575

นางราณี วงศ์ลุน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นางนิตยา พลยี่ยม

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นางสิริวิมล จักรแก้ว

รกท.พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นายอุดม แก้ววัน

รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)