พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2566

💠พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2566
💠วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
💠ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามให้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
💠ในการนี้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางสาวกาญจน์สุดา ชำนาญเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภัชภิชา ชอบขาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
💠@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)