พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ของนางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

💠พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ของนางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะประกอบด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ผต.กรมการปกครอง/ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผต.กรมโยธาธิการและผังเมือง/ นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ผู้บริหาร อทป. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน และสนับสนุนรับการตรวจราชการฯ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2)
2. หมู่บ้านที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดของตำบล ตามโครงการ Sustainable Village
3. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่ได้จัดทำถุงขยะเปียงลดโลกร้อนหรือจัดทำถุงขยะเปียกได้ยังไม่ครบตามเป้าหมายของครัวเรือน
จากนั้น นางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่อไป
💠ต่อจากนั้น นางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย/ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ตามภารกิจของแต่ละกรม ซึ่ง นายคมกริช ชินชนะ ผต.กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนฯ ครัวเรือนนางยุ่น อิทธิเสน บ้านเลขที่ 605 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักแว่น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ด้านที่อยู่อาศัย และได้รับการช่วยเหลือจากทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตามกระบวนการของการขจัดความยากจนฯ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสร้างบ้านใหม่ และ อบต.เหนือเมือง ผู้นำชุมชน จิตอาสาในพื้นที่ร่วมสนับสนุนช่าง และแรงงานในการสร้างบ้านในครั้งนี้
💠 การตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ของนางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะ ประจำเดือนมกราคม 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ เบ็ดเจิด ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชกาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการตรวจราชการฯ ในพื้นที่ โดยมีนายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมถึงผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ทีม อสม. และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการตรวจราชการฯ ในพื้นที่เป็นอย่างดี
💠@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)