พช.ร้อยเอ็ด : กิจกรรม live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

💠💠 พช.ร้อยเอ็ด : กิจกรรม live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางมัฌชิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่การดำเนินกิจกรรม live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 ในการดำเนินการครั้งนี้ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ดำเนินกิจกรรม live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย (การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. รำต้อนรับ (กลอนลำเศรษฐกิจพอเพียง) ชุดปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. นายนิพนธ์ นครวงศ์ กำนันตำบลดงครั่งน้อย สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของตำบลดงครั่งน้อยในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เยี่ยมชมฐานผลิตภัณฑ์จาก 13 หมู่บ้านตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่นำมาจัดนิทรรศการ บริเวณด้านนอกอาคารศูนย์เรียนรู้
4. ฐานศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์
1) กิจกรรมที่ Live Action ได้แก่ การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP ตำบลดงครั่งน้อย และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตำบลเมืองบัว
2) กิจกรรมปันรักปันสุข (มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและผักสวนครัว) ให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP ตำบลดงครั่งน้อย และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตำบลเมืองบัว
3)ฐานเห็ดพร้อม ผักพร้อม หมูพร้อม บ้านโพนทอน หมู่ที่ ๓ เป็นการพาชมบรรยายโดย ผู้ใหญ่บ้านนายทำนอง ตีระสี พาชมฐานหมูพร้อม การสาธิตเก็บเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักสวนครัว
4) ฐานไก่พันธุ์ไข่พร้อม บ้านโพนแท่น หมู่ที่ ๕ เป็นการพาชม/บรรยาย/สาธิตการให้อาหารไก่หรือการเก็บไข่ไก่ โดย นายนิพนธ์ นครวงศ์ กำนัน ตำบลดงครั่งน้อย
5) ฐานธนาคารขยะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านโพนแท่นนอก หมู่ที่ ๘ เป็นการชมบรรยากาศ/สาธิตการรับซื้อขยะของชุมชน การสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พร้อมบรรยายโดย นายประยงค์ คงสุดี ผู้ใหญ่บ้าน
6) ฐาน ๑ หมู่บ้าน ๑ ถนนกินได้พื้นที่บ้านบ้านดงครั่งน้อย หมู่ที่ ๙ เป็นการพาชมถนนที่ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
7) ฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เป็นการพาชมฐานเลี้ยงปลาดุก แหนแดง การปลูกผัก/สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับชุมชน
8) ฐานผักพร้อม บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 โดย นายสมบัติ พนมเขต
9) ฐานหมูพร้อม บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 โดย นายสุวรรณ บุญสงกา
10) ฐานปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน โดย นางหอมจันทร์ บุญครอง เป็นการบรรยายและชมกิจกรรมแปลงปลูกมะนาว ปลูกถั่ว ปลูกมะละกอ ปลูกผัก ปลูกแตงและปลูกกล้วย ฯลฯ โดย นางหอมจันทร์ เจ้าของแปลงพาชม พร้อมบรรยาย
💠 กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” ในงาน Sustainability Expo 2022 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบการจัดแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมหลักที่ 1 การนำเข้าข้อมูลผลการ ดำเนินงานโครงการระดับพื้นที่ เข้าระบบ War Room MOI กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดกิจกรรม Live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ กิจกรรมหลักที่ 3 การฝึกปฏิบัติ “พึ่งตนเพื่อโลก” และกิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมมหาดไทยปันสุข โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมงานฯ ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)