พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้อง War Room และห้อง ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช.
โดยมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมสวดมนต์/ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนระเบียบวาระการประชุมฯ
และมีระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้
1.การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD Day 2022) และรับชมวิดีทัศน์สรุปงาน CD Day 2022
4. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนรีรัตนราชกัญญา”
5.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในประเด็นข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
7. ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2565
8. ผลการดำเนินงาน ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
9. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการ กข.คจ.ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา ปี พ.ศ. 2564
10.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 11.ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
12. การนำเสนอ – โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และในระเบียบวาระอื่นๆ ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ( นายสมคิด จันทมฤก) ประธานการประชุม ได้ให้ข้าราชการและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กล่าวอำลาต่อที่ประชุม
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)