พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๕

💠 พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๕
💠วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก สอ.พช.จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากทุกอำเภอ สมาชิก สอ.พช. ประเภทสามัญ และประเภทสมทบ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ ห้องประดับพลอย
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา กิตติสัตยกุล บรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของ สอ.พช. และว่าที่ร.ต.ปัญญา วรพันธ์และคณะ บรรยายเรื่องระเบียบเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิกที่เปลี่ยนใหม่
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์) พบปะสมาชิกและให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวแทน
สอ.พช.รอ.
ระเบียบของ สอ.พช.เรื่องคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
กลุ่มจังหวัด
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ดังนี้
๑.นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๒.นายชัยฌานธวัช ลือชานิติโพธิพัฒนาการอำเภอเสลภูมิ
๓.นายนราชิต ไชโยราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ธวัชบุรี
๔.นายวิรัตน์ ทะวะโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เสลภูมิ
๕.นายจิรวัฒน์ อินทรทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สพอ.พนมไพร
๖.นางสาวบงกชรัตน์ กนกหงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.อาจสามารถ
โดยมีกิจกรรม ฯ ดังนี้
– บายศรีสู่ขวัญ
– รำอวยพร
– มอบโล่เกียรติยศ ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
-ข้าราชการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนและตัวแทน
สมาชิก มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
– เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร
💠 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑
ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประดับพลอย
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠@พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #Change for Good #ผ้าร้อยเอ็ด #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)