พช.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ครั้งที่ 7/2565

💠 พช.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ครั้งที่ 7/2565
💠 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30–15.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพนักงานกองทุนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
💠 ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (เลขานุการ) และ นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยเลขานุการ) ได้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2565
2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2565
3. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด ประจำปี งปม. 2565
4. เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ปี 2565
5. เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ปี 2565
6. แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. รายงานผลการดำเนินงานการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการว่าต่างดำเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
9. พิจารณาอนุมัติให้ส่งเรื่องดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ตามกำหนด
10. แจ้งการส่งคืนงบบริหารเหลือจ่ายของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565
💠 ภาพ/ข่าว โดย…สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #Change for Good #ผ้าร้อยเอ็ด #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)