(large pink diamond) พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒

(large pink diamond) พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒
(large pink diamond) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการมอบมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒
โดยมีนายอรรษิษฐ์
สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมพิธี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้กล่าวชื่นชมยกย่องคุณงามความดีของพลเมืองดี จำนวน ๓ ราย ที่เข้าช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูดบริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณประตู ด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ถนนศรีชมชื่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทั่วเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองอุดรธานี และถนนเกือบทุกสายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
(large pink diamond)โดยจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลเมืองดี อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนร่วมเป็นเกียรติ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในครั้งนี้
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย…กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)