พช.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 6/2565

💠 พช.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 6/2565
💠💠 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชกรกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นายวีระพล ปักคำไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
4. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
💠 ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวกัณฐญา สีทับ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนฯ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว โดย…สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #Change for Good #ผ้าร้อยเอ็ด #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)