พช.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมวันที่ ๓ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาววิลาวรรณ ปักการะนัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำคณะกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมไปศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และในวันนี้ได้ทบทวนและจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานพร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธิ์ จังหวัดกาฬสินธิ์
สำหรับโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๑ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนชุมชน
โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้
๑ ศึกษารูปแบบ ประเด็น เนื้อหา ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน
๒ จังหวัดฯ ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓ จังหวัดฯ ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๔ จังหวัดฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ที่ตั้งขึ้นใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คน
๕ จังหวัดฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีเนื้อหา ดังนี้
– การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
– ภารกิจในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
– ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
– การบริหารจัดการกองทุนชุมชน
– สัมมนาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนชุมชน
– จัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย
๑ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๒ คน
๒ เจ้าหนาที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จำนวน ๒๐ คน
๓ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ตั้งใหม่ตามโครงการ “ ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” จำนวน ๘ คน
ทั้งนี้หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินทางกลับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสวัสดิภาพ
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)