พช.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 💠 พช.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก ๒๐ อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธี และนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเป็นมา 💠ทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รักสามัคคี”ให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ในการร่วมขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคีและการสร้างสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่างๆ กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถ
พลิกฟื้นหมู่บ้านชุมชนที่อ่อนแอกลายเป็นหมู่บ้านชุมชน
ที่เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสนอง พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับภาครัฐ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๓ รวม ๓๖๗ กองทุน และส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จนได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑. ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ กองทุน ประกอบด้วย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก ๑๙ อำเภอ ๆ ละ ๑ กองทุน จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒ กองทุน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๑ กองทุน
๒. ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ กองทุน ประกอบด้วย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก ๑๙ อำเภอ ๆ ละ ๑ กองทุน จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๒ กองทุน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๑ กองทุน รวมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น ๔๐๙ กองทุน
นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้จัดประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชน และ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศผลการประกวดกองทุนแม่ ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
💠ในการนี้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวให้โอวาทผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่าทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าว และได้พระราชทานยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดการร่วมแรง ร่วมใจกันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะภัยคุกคาม เช่น การรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆ ให้ได้อย่างถาวร
ด้วยความห่วงใยต่อพสกนิกร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชน
พลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้ภัยยาเสพติดให้เป็นเงินกองทุนขวัญถุงอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยเรียกกองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้านและชุมชนใดก็เปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่าน ที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนนั้นๆ ในการทำความดี เพื่อปกป้องรักษาท้องถิ่นของตนเองให้รอดพ้นจากภยันตราย จึงถือว่าเป็นกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากจากปัญหาต่างๆ นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ผมขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นสืบไป
💠 พร้อมนี้ได้ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่
ของแผ่นดินและมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ กับผู้ร่วมพิธีการพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระรึกเสร็จพิธีประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านกองทุนแม่ในบริเวณการจัดงาน
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)