ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 14 องค์กร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด, ห้างสรรพสินค้า Big C ร้อยเอ็ด, ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ร้อยเอ็ด และเครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ดและถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาค่าครองชีพลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน
2) เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนโคก หนอง นา มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
3) เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโคก หนอง นา จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
– ผลผลิตจากครัวเรือน โคก หนอง นา และเครือข่ายโคก หนอง นา จาก 20 อำเภอ
– สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากห้างสรรพสินค้า Big C ร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ร้อยเอ็ด โดยการประสานงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 บูท
– ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 30 บูท
2. ด้านแสดง จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
3. ด้านการจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
4. การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่จัดงาน จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

💠 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงปัญหา ค่าครองชีพ ในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รัฐบาลมีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ให้ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน โดยการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในราคาประหยัด, เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกันจัดตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ขึ้น จำนวน 8 ครั้ง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ได้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนโคก หนอง นาฯ เพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดร้อยเอ็ด และอยากให้กิจกรรมนี้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

💠 ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนโคกหนองนามีรายได้และช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

💠 โดยการจัดงานในวันที่ 22 กันยายน 2565 มีการแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 53 บูท และมียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น 311,390 บาท

💠💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 💠💠
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)