พช.ร้อยเอ็ด : รับการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

💠💠 พช.ร้อยเอ็ด : รับการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินอิสระจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย ผศ.ดร.วริยา ด้วงน้อย/
อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร/ คุณวรสันต์ กล่ำฉวี ตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
5. โครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
6. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินทุนหมุนเวียน)
7. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหาร การเปลี่ยนแปลง
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตามโครงการฯ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมให้ข้อมูลสนับสนุนการประเมินฯ ในครั้งนี้
💠 จากนั้น เวลา 14.00 น. นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำทีมคณะผู้ประเมินอิสระจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เจ้าหน้าที่กองแผน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการประเมินฯ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองร้อยเอ็ด/ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม/ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมินฯ จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องที่อยู่อาศัยตามฐานข้อมูล TPMAP ของจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิฑูรย์ ชัยพร ซึ่งได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลแก่คณะผู้ประเมินฯ เป็นอย่างดี
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)