จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

💠จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
💠วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิก พอ.สว. ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
💠วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ พบปะเยี่ยมเยือน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรม ดังนี้
1) พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) การมอบสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ (ทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ, ทุนการศึกษา, รถจักรยาน, ลูกพันธุ์ปลากินพืช, ถุงยังชีพ)
3) การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
4) การให้บริการและจัดแสดงนิทรรศการ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในพื้นที่
💠💠โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ , นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด มอบทุนให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการมอบทุน “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 13 ทุนๆ ละ 1,000 บาท
💠ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง องค์กรสตรีอำเภอโพนทอง ผู้นำกลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมจัดนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างพร้อมเพรียง
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #Change for Good #ผ้าร้อยเอ็ด #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)