พช.จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๐๐ น. นายพิศ นัทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการการพัฒนาชุมชน ร่วมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum)
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยในการสัมมนาในวันที่ ๒ มีกิจกรรม ดังนี้
นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทพลเมืองกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตย”โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สรุปภาพรวมการสัมมนา
และบรรยาย ก้าวต่อไปการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพและ
พิธีปิดการสัมมนา
โดย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)