พช.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร กิจกรรม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565

🎊🎊 พช.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร กิจกรรม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565
💠 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อนเอ็ด ดำเนิกการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โครงการพัฒนาตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การบรรยายในหัวข้อ การยื่นขอมาตาฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)โดย นางปุณณดา วัฒนสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
2. การฝึกปฏิบัติ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดย นางบันดาร เชยชะนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางอัธยา พามนตรี ครูชำนาญการพิเศษ ณ แผนกอาการและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
💠 โดยมีวัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้เพิ่มมูลค่า และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
💠 กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการฯ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวม 30 คน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์
💠 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ได้รับความรู้ในการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการยกระดับมาตรฐาน จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
💠💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠💠 ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย กลุ่มงานส่งเสริมการการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน #Change for Good #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ผ้าไหมสาเกต

(Visited 1 times, 1 visits today)