พช.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยวันนี้มีผู้มารับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ รวมจำนวน ๒๗ ราย ซึ่งแยกเป็นชาย ๘ ราย หญิง ๑๙ ราย
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)