จังหวัดร้อยเอ็ดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

💠 💠 จังหวัดร้อยเอ็ดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

💠 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (กรรมการและเลขานุการ) โดยมีผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ร่วมเป็นคณะกรรมการ

💠 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการคัดสรร ออกเป็น 2 ระดับ คือ การคัดสรรระดับกลุ่มโซนอำเภอ และ ระดับจังหวัด โดย ระดับกลุ่มโซนอำเภอ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 อำเภอ คัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มโซนอำเภอ เข้ารับการคัดสรร ระดับจังหวัด 4 หมู่บ้าน 4 องค์กร 4 อำเภอ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการคัดสรรระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชนะเลิศระดับจังหวัด ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล รางวัล เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดสรรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 หมู่บ้าน 3 กลุ่ม/องค์กร 3 อำเภอ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนในวันนี้ ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ บ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มโซนอำเภอที่ 4 เข้ารับการคัดสรร ในระดับจังหวัด

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)