จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าคณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ ๓ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ พ.ต.ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข, นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ, นางสาวสุรัตติยา ภูอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และนักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ชั้น ๒ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด (ศจพ.จ.) ได้มอบแนวทางและให้คำแนะนำกับทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง
จากนั้น คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่/ไม่ผ่านเกณฑ์ในมิติรายได้ ครัวเรือนนายสัมภาษณ์ เสนาเพ็ง บ้านกู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อยู่ในบัญชี TPMAP Thai People Map and Analytics Platform พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อประสานงานต่อขอรับการช่วยเหลือตามลำดับต่อไป
ในการนี้ นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกษตรวิสัย ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่ ในครั้งนี้
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)