พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมพรียง ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ด และได้โครงการเชิงประเด็นภาพรวมของจังหวัด ประเด็นเชิงพื้นที่ที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖๖ ต่อไป
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)