พช.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ออกคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (โซนอำเภอที่ 1)

💠พช.ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ออกคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (โซนอำเภอที่ 1)
💠วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง (โซนอำเภอที่ 1 : ประกอบด้วย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, อำเภอธวัชบุรี, อำเภอเชียงขวัญ, อำเภอจังหาร และอำเภอทุ่งเขาหลวง)
💠ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย
1. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา ภูต้องใจ ผู้แทนปลัดจังหวัด
3. นางจุฑาทิพย์ โพธิจันทร์ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด
4. นางยวงเพชร อิฐรัตน์ ผู้แทนเกษตรจังหวัด
5. นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์และการลงทุน สนง.อกส.จ.
6. นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
7. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัด
8. นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
9. นางสาวกัณฐญา สีทับ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
💠 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ มีจำนวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่
1) ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น (สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งเขาหลวง)
2) ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น (คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี)
3) ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น (กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเลี้ยงด้วงเพื่อจำหน่าย บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร)
💠@พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย…สนง.เลขานุการ (อกส.จ.)ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)