พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
๑. สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. สรุปผลการประชุมสร้างความร่วมมือการทำงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
๓. สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๔. ผลการดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก
๕. รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอ
และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. พิจารณาร่างคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ ด้าน ๑) ด้านคน ๒) ด้านรถ ๓) ด้านถนน และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ
๓. พิจารณาร่างคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
๔. แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)