พช.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

พช.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอในการลงพื้นที่ตรวจติดตามและสนันสนุนการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกิจกรรมที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยในการนี้ ขอให้อำเภอได้เร่งรัดดำเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ทันตามห้วงระยะเวลา พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ และบันทึกผลการดำเนินงานในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management : BPM) ทันทีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ในการนี้ นายสะอาด โยธาพล พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรมภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#CDD#SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmitl#กรมการพัฒนาชุมชน#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)